امضاتو بکار

باخرید 20 کیلوگرم از برنج احمد امتیاز شما به حد نصاب لازم برای کاشت یک درخت می رسد.ما به نیابت از شما درختی خواهیم کاشت و اطلاعات درخت کاشته شده را در اختیار شما قرار می دهیم.

مرحله 1 از 2 - کدامضا

  • لطفا کد ثبت شده بر روی کارت را وارد نمایید.(حساس به حروف بزرگ و کوچک)